98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

فهرست احساساتدر الگوی ارتباط بدون خشونت (زبان زندگی) پیامد تحقق یا عدم برآورده شدن نیاز را احساس می نامیم. گاهی احساس ها را خوب و بد یا مثیت و منفی می نامند، در حالی که در این الگو ما هر دو دسته احساس را دوست داریم چون برایمان آگاهی بخش است و ما را مرتبط می کند با نیازی که در وجودمان زنده است و اعلام می دارد که در حال حاضر برآورده شده و یا متحقق نشده است. احساس راهنمای ارتباط با خود است مثل درجات، و چراغ هایی که در ماشین وجود دارد و به ما از وضعیت ماشین اطلاعات می دهد، مثلا درجه حرارت، میزان روغن و بنزین و یا بسته بودن درب ماشین. برای هیچکدام از این موارد ما به چراغ و درجه کاری نداریم بلکه به علت آن علامت در قسمت دیگری از ماشین توجه می کنیم. پس بعد از شناسایی احساس، ما به علت آن یعنی نیاز توجه می کنیم. برای همین ما دو دسته احساس را شناسایی می کنیم.


  • احساس های در پی برآورده شدن نیاز، مثل شادی، رضایت، آرامش
  • احساس های در پی عدم تحقق نیاز مثل غم، ترس، نگرانیاحساسات

 
پیامد تحقق نیازها

وقتي نيازهايمان تحقق مي يابد، احساس خود را احتمالا با چنين کلماتي بيان مي کنيم:

آرامش پذیرش خوشبختی
آزادی پرانرژی خوشحالی
آسودگی پرتحرکی خوشی
استواری پرحرارتی دلباختگی
اشتیاق پرشعف دلبستگی
اشتیاق پرقدرتی دلسوزی
اطمینان پرشور دلشادی
افتخار پرهیجان دلگرمی
افتخار پیروزی ذوق
امتنان تازگی ذوق‌زدگی
امیدواری تاثر راحتی
انرژی تحیر رافت
بازیگوشی تعجب رستگاری
برانگیختگی جاافتادگی رستگاری
بزرگی جان‌یافتگی رضایت
بشاش جدیت سبک‌بالی
بلوغ حق‌شناسی سبکی
بهت‌زدگی حیرانی سپاسگزاری
بی‌تابی خاطرجمعی سرافرازی
بی‌خیالبی خرسندی سربلندی
بی‌دغدغگی خشنودی سرحالی
بی‌رمقی خوش‌خلقی سرخوشی
بی‌غمی خوشایندی سردماغی
بی‌قراری غرور سرزندگی
بی‌نیازی فارغ‌البالی سرشاری
پختگی فراغت مسحوری
سرمستی فرح مسرور
سرور فروتنی مفتونی
سعادتمندی قبراقی مهر
سیالی قدرت مهربانی
شادابی قدردانی نشاط
شادمانی قدرشناسی نشئگی
شادی کامیابی نیرومندی
شادکامی کنجکاوی هوشمندی
شعف کیفوری هوشیاری
شگفت‌زدگی گرما هیجان
شنگولی گرمی هیجان‌زدگی
شور لبریزی واله‌گی
شوریدگی لذت وجد
شوق جذب‌شدگی وفاداری
شیدایی محکمی وقار
شیفتگی حیرت‌زدگی  
صمیمیت    
طراوت    
     
     
     
     
     
     
پیامد عدم تحقق نیازها

وقتي نيازهايمان تحقق نمي يابد، احساس خود را احتمالا با چنين کلماتي بيان مي کنيم:

آتشی شدن ترسناک بودن شرمندگی
آزردگی تردید شک
آشفتگی تزلزل شکاک بودن
از پا افتادگی تسلیم شکست
اشمئزاز تشویش شگفت زدگی
اضطراب تعجب شوکه شدن
افتضاح بودن تغیر ضعف
افروختگی تقصیر ظنین بودن
افسردگی تلاطم عاصی بودن
اندوه تلخی عبوس بودن
انزجار تلخکامی عجز
انفعال تنبلی عذاب
بد اخلاقی تند خویی عصبانیت
بد بختی تنفر عصبی بودن
بدبینی تنهایی علق بودن
بد خلقی تهوع غربت
بد عنقی تهییج شدگی غرور
بد گمانی جدا افتادگی غصه دار بودن
بر افروخته بودن جدیت غم
بزدلی جنون غمگینی
بزهکاری حزن غیرتی بودن
بهت زدگی حساس بودن غیر قابل اعتماد بودن
به ستوه آمدگی حسرت فرسودگی
بی ارادگی حقارت فرومایگی
بی ارزشی حقارت کج خلقی
بی اعتنایی حماقت کرختی
بی تابی حیرانی کسالت
بی تفاوتی خجالت کفری بودن
بی توجهی خستگی کلافگی
بی جان بودن خشم کم رویی
بی حالی خشونت کناره گیربودن
بی حوصلگی خصومت کودنی
بی خیالی خمودگی کوفتگی
بی دغدغه بودن خنگی کینه
بی دل و دماغ بودن خواب آلودگی گرفتگی
بی ذوقی درماندگی گناه
بی رمقی دستپاچگی گنگی
بیزاری دشمنی گوشه گیر بودن
بی شرمی دلتنگی گیجی
بی صبری دلخوری لاقیدی
بی طاقتی دلزدگی لودگی
بی طرفی دلسردی ماتم (زدگی)
بی عاری دلسوزی مجرم بودن
بی علاقگی دلشکستگی محنت (زدگی)
بی قراری دلشوره مزخرف بودن
بی کسی دلگیری ملالت
بی کفایتی دل مردگی نا توانی
بی لیاقتی دل مشغولی ناخرسندی
بیم دل نگرانی نا خشنودی
بی محبتی دلواپسی نا خوشایندی
بی میلی دیوانگی ناراحتی
بیهودگی رذالت نارضایتی
پذیرا بودن رنج کشیدگی ناشکیبایی
پر رویی رنجوری ناکامی
پریشانی رنجیدگی نفرت
پژمردگی سراسیمگی نگرانی
پستی سرافکندگی وحشت
پشیمانی سرخوردگی وحشتناک بودن
پکری سرد بودن وقاحت
پوچی سردرگمی هراس
تاثرپذیری سردی هیجان پذیری
تاسف سرکشی یاس
تحریک شدگی سستی یاغی بودن
تحیر سماجت یکنواختی
ترس شرم سازی