98-9394223559+

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

  10 راهکاری که می‌توانیم انجام دهیم تا در صلح درونی، بین فردی و سازمانی سهیم شویم. این قدم‌های ارتباط بدون‌خشونت می‌تواند به شما کمک کند نوع بودن یا همدلی خود را با دیگران بیان کنید.

1هر روز اوقاتی را به تفکر در این باره اختصاص دهید که چگونه دوست دارید با خود و دیگران مرتبط باشید.

2به یاد داشته باشید که تمام انسان‌ها نیازهای یکسانی دارند.

3توجه خود را به این نکته معطوف دارید که آیا علاقمندیم همانگونه که نیازهای خودمان برآورده می‌شود، نیازهای دیگران را نیز برآورده شده ببینیم. 

4وقتی از کسی چیزی را می‌خواهید، ابتدا بررسی کنید که یک درخواست آمرانه بوده یا تقاضا.

5به جای آن که به کسی بگوییم می‌خواهیم کاری را انجام ندهد، بگوییم چه کاری را می‌خواهیم آن فرد انجام بدهد.

6به جای آنکه بگوییم که ما می‌خواهیم کسی چه باشد، بگوییم آرزو داریم چه عملی را آن فرد برای ما انجام دهد تا به ما کمک کند.

7قبل از موافقت یا مخالفت با نظر کسی، سعی کنیم با احساس و نیاز او مرتبط شویم.

8به جای گفتن کلمه "نه"، بگوییم کدام نیاز، مانع "بله" گفتن ما می‌شود.  

9زمانی که  احساس ناراحتی می‌کنیم، به جای اینکه فکر کنیم چه چیزی در باره‌ی خود یا دیگران اشتباه است؛ به نیازهایی فکر کنیم که برآورده نشده‌اند و اینکه چه می‌توانیم انجام دهیم تا آن نیاز برآورده شود. 

10به جای ستایش از فردی که کاری انجام داده و ما آن را دوست داریم؛ قدردانی خود را با گفتن نیازهایی از ما که برآورده شده، به آن فرد بیان کنیم.